Ladda ner vår app! Finns på App Store och Google Play. 

Ladda ner

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och optimera vår webbsida.  Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen cookies på circlek.se. Läs mer om cookies på circlek.se.

OK
Logga in - EXTRA Club

Vår väg mot fossilfritt

Som den ledande aktören inom drivmedelsbranschen har vi både ett stort ansvar och stora möjligheter att arbeta för ett fossilfritt Sverige. På Circle K arbetar vi hårt för att hjälpa Sverige nå klimatmålen.

Sveriges väg mot fossilfritt

De svenska klimatmålen är högt ställda. Riksdagen har beslutat att våra utsläpp av växthusgaser ska minska med 70 procent inom transportsektorn till år 2030.

Circle K arbetar för att bidra till att målet blir verklighet. Vi är ledande inom drivmedelsbranschen och Sveriges största leverantör av förnybara drivmedel. Därför har vi både ett stort ansvar och stora möjligheter att arbeta för ett fossilfritt Sverige.

Färdplan 2045

Vi står inför den största omställningen i vår historia. Circle K har tillsammans med de andra aktörerna inom petroleum- och biodrivmedelsbranschen tagit fram en färdplan där vi visar hur branschen blir klimatneutral till år 2045. Det handlar om att skapa klimatneutral konkurrenskraft inom ramen för regeringens initiativ Fossilfritt Sverige.
Vi vill fortsätta vara ledande i världen, men det kräver ett långsiktigt och tydligt stöd från politiken!

Färdplan 2045

Tre fokusområden för att nå fossilfrihet inom transportsektorn

Vårt ansvar för att nå målen för fossilfrihet handlar framförallt om drivmedel. Men vi bidrar också genom ett välutbyggt stationsnät som minskar onödiga transportsträckor samt genom att uppmana och utbilda våra kunder så att de väljer effektiva drivmedel och kör klimatsmart.

Politiska beslut: Bonus-malus och reduktionsplikt

En rad politiska beslut har fattats de senaste åren för att påskynda en positiv utveckling. Det nya bonus-malus-systemet ska öka andelen miljöanpassade fordon och ta Sverige närmare målet om en helt fossilfri fordonsflotta. Systemet premierar miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid med en bonus, medan fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid belastas med högre skatt, en malus.

Ett annat beslut är reduktionsplikten. Den innebär en övergång från ”skattesubvention av biodrivmedel” till en ”plikt att reducera växthusgasutsläpp”. Syftet är att över tid säkra en successivt ökad inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel, för att på så sätt minska klimatpåverkan. Drivmedel med särskilt låga utsläpp av växthusgaser främjas. HVO, hydrerad vegetabilisk olja är ett sådant exempel.

Läs mer om reduktionsplikten hos SPBI (Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet)

… men det finns utmaningar
Vi tycker att det är bra med politiska styrmedel som gör biodrivmedel konkurrenskraftiga i förhållande till de fossila drivmedlen. Utmaningen ligger i de praktiska möjligheterna att möta kraven.

I Sverige har efterfrågan på förnybara drivmedel ökat snabbt. Våra kunder visar stort intresse av att minska klimatpåverkan och tanka biodrivmedel i olika former. Det syns även på försäljningen: för Circle K var siffran för 2018 hela 25 procent. Det minskade utsläppen med över 1 100 000 ton koldioxid, vilket motsvarar utsläppen från närmare 470 000 personbilar.

Svårt att möta kraven när det i praktiken är brist på HVO
Bristen på råvaror och produktionskapacitet för att framställa HVO är ett faktum, något som inte beaktats när målen i reduktionsplikten sattes. Endast en bråkdel av det biodrivmedel som såldes 2017 hade svensk råvara som bas och Sverige köper redan mer än 60 procent av all HVO som produceras i Europa. Marginella investeringar i ökad produktionskapacitet har aviserats. 

Höjda priser blir en följd
Politiska styrmedel, som i praktiken inte leder till att mer biodrivmedel produceras, gör att riksdagens visioner riskerar att bli så svåra att uppnå att de blir verkningslösa. Resultatet blir istället att priset på drivmedel stiger, klimatnyttan sjunker och svenska företags konkurrenskraft minskar.

Vad gör vi idag?

Circle K är en oberoende aktör utan egen produktion av drivmedel. Vi köper våra produkter fritt på marknaden utan egna kopplingar bakåt i producentledet. Med våra kunders efterfrågan som bas driver vi en aktiv inköpspolitik för att påskynda omställningen mot förnybara drivmedel. Vår oberoende ställning och vårt starka nätverk av stationer och egna drivmedelsdepåer gör oss flexibla och snabba i anpassningen för att erbjuda de drivmedel som våra kunder efterfrågar.

Vi följer utvecklingen av vilka tekniker, drivmedel och råvaror som skapar bäst förutsättningar för en fossilfri framtid. Många gånger är det komplexa överväganden som måste göras då egentligen ingen råvara eller metod kan sägas vara helt koldioxidneutral om man ser till hela produktions- och transportkedjan. Men det som står helt klart är att den största minskningen av koldioxidutsläppen uppnås då vi byter ut en liter fossilt mot en liter förnybart.

Vad kan du göra idag?

I dagsläget kan Sveriges cirka 4,8 miljoner personbilar tanka mer klimatanpassat genom inblandning av förnybara drivmedel utan att motorn eller prestanda ändras.

Välj rätt drivmedel

Hos Circle K kan du välja mellan flera olika klimatsmarta drivmedel:

Det är reduktionen av koldioxidutsläpp som är målet med reduktionsplikten och inte andelen biodrivmedel. För att göra det lättare att jämföra klimatpåverkan har Circle K sammanställt en ranking över våra olika drivmedel. I bilden visas också reduktionspliktsnivån för bensin och diesel 2018.

Välj rätt bil
Många moderna bilar kan alltså redan idag köras på drivmedel som innehåller mer förnybart. Om du är osäker på vad du kan tanka i din bil, kontrollera med din fordonstillverkare vilka fossilfria alternativ som fungerar redan idag. Bara att köra med 5 procent inblandning av fossilfritt minskar koldioxidutsläppen. Den tekniska utvecklingen går framåt inom fordons- och motorområden och framförallt sker en utveckling som gör fordon alltmer bränslesnåla. Allt fler elfordon och hybrider kommer ut på marknaden.

Kör klokt
Om vi ska nå klimatmålen räcker det inte enbart med att ersätta fossila bränslen med förnybara utan bilisterna måste också välja mer bränslesnåla bilar och tänka på körbeteendet. Oavsett vilken bil man har kan bränsleförbrukningen minskas med omkring 10 procent genom att ha rätt däcktryck och köra på ett sparsamt sätt.

Svenskarna har ett stort intresse för miljöanpassad bilkörning, så kallad eco-driving. I en SIFO-undersökning genomförd på uppdrag av Circle K svarar 84 procent att de är intresserad av eco-driving. Det är dock stora skillnader på vad man tror ger mest effekt och vad man sedan gör för att köra så miljöanpassat som möjligt. Här kan du se en sammanställning:

svenskarnas syn på eco driving

Det bästa sättet att köra klimatsmart är att se till att bilen är i bra skick, använda smarta körtekniker samt tanka bränslesnålt och förnybart. Allt det tillsammans gör att man som bilist kan minska sin klimatpåverkan avsevärt.

Guide till eco driving

Bra länkar:

Läs även om:

Open VA